Na tomto cvičení si ukážeme základnú konfiguráciu smerovača na nasledujúcej topológii. K dispozícii máme sieť 192.168.10.0/24. Počítaču pridelíme IP 192.168.10.2 s maskou /24 a smerovaču 192.168.10.1 s maskou /24.

 1. Konfigurácia názvu zariadenia a hesiel

Na zmenu názvu zariadenia sa používa príkaz hostname. Ďalej je potrebné zabezpečiť prístup na zariadenia, ktorý je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Heslo do privilegovaného režimu (nešifrované/šifrované)
 • Heslo do konzoly
 • Heslo pre virtuálne terminály

Router(config)#hostname R1
R1(config)#enable password class
R1(config)#enable secret cisco
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password konzola
R1(config-line)#login
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#password telnet
R1(config-line)#login

Poznámka:
Hesla sú v bežiacej konfigurácii uložené nezašifrovane. Tieto heslá je možné zašifrovať jednoduchou šifrou (ľahko prelomiteľnou) príkazom service password-encryption.
Poznámka:
Príkaz login slúži na vyžiadanie hesla od používateľa (pri konfigurácii vty je tento príkaz štandardne zapnutý).
 1. Konfigurácia rozhraní

Do režimu konfigurácie rozhrania sa dostaneme príkazom interface. V rámci tohto režimu konfigurujeme popis rozhrania príkazom description, IP adresy príkazom ip address. Rozhrania je potrebné zapnúť príkazom no shutdown, keďže sú štandardne na smerovači vypnuté.

R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#description Prepoj s PC1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

Poznámka:
Na sériovom rozhraní konfigurujeme aj clock rate – na DCE strane (pomocou príkazu show controllers serial0/0/0 zistíme o akú stranu ide).
R1(config-if)#clock rate 64000
Poznámka:
Informácie o rozhraniach (stav, ip adresa …) zobrazíme pomocou príkazu show ip interface brief
R1#show ip interface brief
 1. Konfigurácia správy dňa

Zobrazuje správu po pripojení na zariadenie. Použitý znak v našom prípade ‚*‘ slúži na ohraničenie správy, ktorá bude vypísaná. Nesmie sa vyskytovať v tele správy!!!

R1(config)#banner motd *Neautorizovaným používateľom prístup zakázaný!!!*

 1. Konfigurácia SSH

Pri konfigurácii SSH potrebujeme vytvoriť lokálnu databázu, vzhľadom ku ktorej sa budeme autentifikovať. Ďalej nakonfigurujeme hostname a doménové meno príkazom ip domain-name, z ktorých sa bude generovať kľúč na šifrovanie. Následne vygenerujeme kľúč príkazom crypto key generate rsa (veľkosť určíme). Na terminál potom povolíme prihlasovanie len cez SSH pomocou príkazu transport input ssh a na prihlásenie použijeme lokálnu databázu príkazom login local.

R1(config)#username student password cvicenie2
R1(config)#ip domain-name cnl.sk
R1(config)#crypto key generate rsa
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh

 1. Uloženie/odstránenie konfigurácie

Bežiacu konfiguráciu môžeme uložiť:

 • Do štartovace konfigurácie (NVRAM)
 • Na tftp (server)
Pre odstránenie štartovacej konfigurácie používame erase startup-config

R1#copy running-config startup-config
R1#copy running-config tftp
R1#erase startup-config

Poznámka:
Bežiacu konfiguráciu môžeme zobraziť pomocou príkazu show running-config
R1#show running-config
 1. Doplňujúce príkazy

Na vypnutie automatického vyhodnotenia nerozpoznaného príkazu na lokálny hostiteľský názov použijeme príkaz no ip domain-lookup. Pre synchrónne zapisovanie do konzoly je potrebné zadať príkaz logging synchronous.

R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)# line console 0
R1(config-line)#logging synchronous

 1. Ping a traceroute
 • ping urobí kontrolu konektivity na tretej vrstve s cieľovým zariadením s IP adresou w.x.y.z
 • traceroute vypíše cestu (zoznam smerovačov) k cieľovému zariadeniu s IP adresou w.x.y.z

R1#ping w.x.y.z
R1#traceroute w.x.y.z

Poznámka:
všetky príkazy privilegovaného módu vieme zadať aj z globálneho konfiguračného alebo vyšších módov pridaním kľúčového slova do pred príkaz.
 1. Príkazy zadávane v CMD na PC
 • 1. Zobrazenie sieťových nastavení:
  • C:\>ipconfig
   C:\>ipconfig /all
 • 2. Testovanie konektivity:
  • C:\>ping w.x.y.z
   C:\>tracert w.x.y.z